Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

 1. Hivatalos név (teljes név)

Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet

 2. Székhely

1096 Budapest, Haller u. 29.

 3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

 1450 Budapest PF. 88.

 4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

215-1220, 299-8100

 5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

215-7067, 299-8181

 6. Központi elektronikus levélcím

titkarsag@gokvi.hu

 7. A honlap URL-je

www.gokvi.hu

 8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Nem releváns

 9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Nem releváns

 10. Az ügyfélfogadás rendje

Nem releváns

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

 1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

organogram

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

 1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

vezetőség

 2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

egységek vezetői

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

Nem releváns

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

Nem releváns

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Nem releváns

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

 1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

Nem releváns

 2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

Nem releváns

 3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

Nem releváns

 4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nem releváns

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

 1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

Nem releváns

 2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

Nem releváns

 3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

Nem releváns

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

Nem releváns

 2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

Nem releváns

 3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

Nem releváns

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Felettes szerv adatai

 2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Felettes szerv adatai

1.7. Költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: Költségvetési szervek

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

Nem releváns

 2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

Nem releváns

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapító Okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

 2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

Nem releváns

 3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

Nem releváns

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

Nem releváns

 2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

Nem releváns

 3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

Nem releváns

 4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

Nem releváns

 5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Nem releváns

 6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

Nem releváns

 7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

Nem releváns

 8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

Nem releváns

 9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

Nem releváns

 10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Nem releváns

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

 1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Szervezeti és Működési Szabályzat

 2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

Felnőtt Kardiológia

Felnőtt Szívsebészet

Gyermek Kardiológia és Szívsebészet

 3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Felnőtt ellátás betegfelvétel

Gyermek ellátás betegfelvétel

 4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Fizetőbeteg szabályzat

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

 1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

GOKI nyilvántartások

 2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

 3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

 4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

Nem releváns

 2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

Nem releváns

 3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

Nem releváns

 4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

Nem releváns

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

 1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

Nem releváns

 2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

Nem releváns

 3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

Nem releváns

 4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

Nem releváns

 5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

Nem releváns

 6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

Nem releváns

 7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

Nem releváns

 8. A testületi szerv üléseinek napirendje

Nem releváns

 9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Nem releváns

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

Nem releváns

 2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

Nem releváns

 3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

Nem releváns

 4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

Nem releváns

 5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

Nem releváns

 6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Nem releváns

 7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

Nem releváns

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

 1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Nem releváns

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

 1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Nem releváns

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Közzétételi szabályzat

 2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Főigazgatói Titkárság

 3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

1096 Budapest, Haller u. 29. II. emelet; 06-1-215-21-39; titkarsag@gokvi.hu

 4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Nagy István

 5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

adatok feltöltés alatt

 6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem releváns

 7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem releváns

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

Jelen közzétételi lista

 2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

Jelen közzétételi lista

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Nem releváns

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

 1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

ÁSZ jelentés 2010. a szervtranszplantáció, a donáció és az alternatív kezelések ellenőrzéséről

ÁSZ jelentés 2013 a kórházi ellátás működtetésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről

ÁSZ jelentés 2016.: A kórházi ellátás működtetésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló jelentés utóellenőrzése

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

 1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Nem releváns

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Szakmai statisztikai adatok

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

 1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Statisztikai adatok

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

 1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

Éves költségvetések

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

 1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Intézeti beszámolók

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

 1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

Intézeti beszámolók

3.3. Működés

 

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

 1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Intézeti beszámolók

 2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Vezetői bérek

 3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Egyéb juttatások

II. Közzétételi egység: Támogatások

 1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

Nem releváns

 2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

Nem releváns

 3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

Nem releváns

 4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

Nem releváns

III. Közzétételi egység: Szerződések

 1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A netto 5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó szerződések 2010-től

Árubeszerzés 2019

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

 1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nem releváns

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

 1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

Nem releváns

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

 1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Pályázatok

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

 1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közbeszerzési eljárások

Közbeszerzési tervek