Betegjogok

Egészségügyi ellátáshoz való jog

Minden betegnek joga van sürgős, szükség esetén életmentő, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz, valamint fájdalmának csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez.

Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz.

Az emberi méltósághoz való jog

Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani. A betegen kizárólag az ellátásához szükséges beavatkozások végezhetők el.

Az ellátás során a beteg jogainak gyakorlásában csak az egészségi állapota által indokolt ideig, törvényben meghatározott mértékben és módon korlátozható.

A beteget csak méltányolható okból és ideig szabad várakoztatni.

A beteg ellátása során szeméremérzetére tekintettel ruházata csak a szükséges időre és a szakmailag indokolt mértékben távolítható el.

A kapcsolattartás joga

A beteg fekvőbeteg-gyógyintézeti elhelyezése során jogosult más személyekkel akár írásban, akár szóban kapcsolatot tartani, továbbá látogatókat fogadni, valamint általa meghatározott személyeket a látogatásból kizárni. A beteg megtilthatja, hogy a gyógykezelésének tényét vagy a gyógykezelésével kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárják.

Súlyos állapotú (önmagát ellátni képtelen, fájdalmai gyógyszerrel sem szüntethető) betegnek, illetve kiskorú gyermeknek (a Gyermekszív Központban) joga van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon.

A beteget megilleti a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személlyel való kapcsolattartásnak és vallása szabad gyakorlásának joga.

Az intézmény elhagyásának joga

A betegnek joga van a gyógyintézetet elhagyni, amennyiben azzal mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti. Cselekvőképtelen beteg esetén ez a jog csak a szülő, vagy törvényes képviselő egyetértésével gyakorolható.

A beteg távozási szándékát a kezelőorvosának kell jelentenie, aki ezt a tényt az egészségügyi dokumentációban feltünteti.

Amennyiben a beteg az Intézetet bejelentés nélkül hagyja el, ezt a tényt a beteg kezelőorvosa az egészségügyi dokumentációban rögzíti, és ha a beteg állapota ezt indokolja, értesíti a hatóságokat, kiskorú beteg esetén a szülőt, vagy törvényes képviselőt.

A beteget, vagy hozzátartozóját az Intézetből történő elbocsátásáról lehetőség szerint 24 órával korábban tájékoztatni kell.

A tájékoztatáshoz való jog

A betegnek joga van arra, hogy egészségügyi ellátásával összefüggésben, számára érthető módon, kezelőorvosától részletes tájékoztatást kapjon.

A betegnek joga van megismerni a rajta elvégzett vizsgálatok, beavatkozások eredményét, esetleges sikertelenségét, illetve a várttól eltérő eredményt és annak okát.

A kezelőorvosától tájékoztatást kérhet az ellátásban részt vevő személyek nevéről, szakképesítéséről és beosztásáról.

Ha a tájékoztatással kapcsolatban további kérdése, észrevétele van, azt a kezelőorvosánál kell jeleznie.

A beteg írásban lemondhat tájékoztatási jogáról, kivéve, ha betegsége természetét ismernie kell ahhoz, hogy mások egészségét ne veszélyeztesse.

A tájékoztatás joga a beteget akkor is megilleti, ha beleegyezése egyébként nem feltétele a gyógykezelés megkezdésének.

Az önrendelkezéshez való jog

A beteg az önrendelkezési jog tekintetében szabadon döntheti el, hogy az egészségügyi ellátást igénybe kívánja-e venni, illetve annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve mely beavatkozásokat utasít vissza.

A beteg beleegyezését - műtét, illetve invazív beavatkozás kivételével – szóban, illetve ráutaló magatartással adhatja meg.

Műtéti és invazív beavatkozásoknál a tájékoztatáson alapuló beavatkozás csak írásos formában történhet. Amennyiben erre a beteg nem képes, úgy két tanú együttes jelenlétében szóban adhatja meg a beavatkozáshoz a beleegyezést.

A beavatkozáshoz történő beleegyezést vélelmezni kell, ha a beteg egészségi állapota következtében beleegyező nyilatkozatra nem képes, és az adott beavatkozás késedelmes elvégzése a beteg egészségi állapotának súlyos, vagy maradandó károsodásához vezetne.

Az ellátás visszautasításának joga

A cselekvőképes beteget megilleti az ellátás visszautasításának a joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét, vagy testi épségét veszélyeztetné.

Amennyiben a beteg ezt a jogot gyakorolni kívánja, őt ismételten tájékoztatni kell döntésének várható következményeiről, illetve e jog gyakorlásának feltételeiről.

Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

A beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatokat, illetőleg ezen adatokról tájékoztatást is kérhet.

Az egészségügyi dokumentáció a szolgáltatót illeti, a benne szereplő adattal a beteg rendelkezik.

A betegnek joga van az egészségügyi adatokba betekinteni, valamint arról saját költségén másolatot készíteni.

Az orvosi titoktartáshoz való jog

A beteg jogosult arra, hogy az egészségi ellátásában részt vevő személyek az ellátása során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait bizalmasan kezeljék és azokat kizárólag a törvényben meghatározott jogosultakkal ismertessék.

A beteg rendelkezhet arról, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kinek adható felvilágosítás, illetőleg az intézmény kit köteles értesíteni állapota jelentős változásáról.

A beteg jogainak érvényesítése

Az Intézmény köteles a beteget felvételkor, illetve ellátása előtt tájékoztatni a betegjogokról, azok érvényesítési lehetőségeiről, illetve a házirendről.

A beteg jogosult az intézeti Etikai bizottsághoz fordulni, illetve az ellátással kapcsolatban egyéb panaszt tenni, amelyet az Intézet köteles kivizsgálni és eredményéről 10 munkanapon belül írásban tájékoztatni. Ez nem érinti a beteg azon jogát, hogy más szervekhez forduljon a panasz kivizsgálása érdekében, erre a figyelmét fel kell hívni.

Intézményünkben lehetőség van betegjogi képviselő segítségét igénybe venni.

A betegjogi képviselő

Segíti a beteget vagy hozzátartozóját a jogszabályok által biztosított betegjogok megismerésében és érvényesítésében.

Tanácsot ad a panaszok megfogalmazásában és azok kivizsgálásában.

Segíti a beteget az egészségügyi dokumentációkhoz való hozzájutásban.

A beteg írásbeli felhatalmazása alapján panaszt tesz az intézmény vezetőjénél, fenntartójánál vagy bármilyen más szervnél. Kérésre az egészségügyi ellátással kapcsolatos ügyekben képviseli a beteget és eljár az illetékes hatóságoknál.

A betegjogi képviselő elérhetősége

Dr. Hóbor Sára
telefon: +36 30 379 8373
e-mail cím: sara.hobor@ijsz.bm.gov.hu

Fogadóóra időpontja: minden hónap első hétfője 8-10 óráig
Fogadóóra helyszíne: II. emelet, Tanácsterem.

Amennyiben valamilyen okból a fogadóóra elmarad, a Főigazgatói Titkárság átveszi üzeneteket.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A BETEGJOGOKRÓL